Årsmöte i Ösmo Villaägareförening

Årsmötesprotokoll


Tid: Söndag den 24 mars 2024 kl. 14.00.                                 

Plats: Centrumhuset, Ösmo

Ladda ner pdf..

 


  Tid: Söndag den 24 mars 2024 kl. 14.00.

   

  Plats: Centrumhuset, Ösmo

   

  • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd

  Pelle Johannisson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därmed mötet för öppnat. xx närvarande enligt närvaroförteckning (Bilaga).

   

  • 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

  Årsmötet beslutade välja Göran Bergander som ordförande och Glenda Ulysses som sekreterare.

   

  • 3 Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare

  Årsmötet beslutade välja: Olof Jönson och Dennis Skoogh.

   

  • 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

  Pelle Johannisson informerade mötet att föreningen delat ut kallelse till årsmötet i samband med medlemsavgifter till medlemmarna via roteombuden. Årsmötet har också utlysts 2 gånger via föreningsnytt i NP, under februari och mars 3 veckor före angivet datum. Mötet har vidare utlysts via föreningens hemsida och Facebook.

  Mötet beslutade att mötet var behörigt utlyst.

   

  • 5 Fastställande av dagordning

  Mötet beslutade fastställa dagordningen.

   

  • 6 Verksamhetsberättelse och resultat 2023

   

  • 6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (VB23)

  Pelle Johannisson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2023. Styrelsen har haft 4st ordinarie möten samt 2st extramöte. Antalet medlemmar är 619 st och ekonomin är god.

  Mötet beslutade därefter godkänna verksamhetsberättelsen.

   

  • 6b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (FB23)

  Sofie Petterson presenterade balans- och resultaträkningen. Mötet beslutade därefter godkänna förvaltningsberättelsen och använda resultatet enligt styrelsens förslag.

   

  • 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (RB23).

  I frånvaro av revisorer läste Otto Svedenblad upp revisionsberättelsen. Mötet beslutade därefter godkänna revisionsberättelsen.

   

  • 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

  Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023


   

   

   

   

  • 9 Fastställande av arvoden

  Mötet beslutade att fastställa följande arvoden för 2024.

  Ordförande

   

   

  650 kr

  Kassör

  650 kr

  Ledamöter

  500 kr

  Ersättare

  350 kr

  Revisorer

  100 kr

  Valberedare

  400 kr

   

   

  • 10 Fastställande av medlemsavgifter

  Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 200 kr för 2025.

   

  • 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (VP24 + BU24)

  Mötet beslutade fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2024.

  Budgetförslaget fastställdes av mötet.

   

  • 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

  Styrelsen har inte lagt några förslag och inga motioner har inkommit.

   

  • 13 Valberednings förslag:

   

  • 13a föreningens (tillika styrelsens) ordförande för en tid av två (2) år

  Per Johannisson kvarstår som ordförande.

   

  • 13b erforderligt antal (minst 3) ledamöter för en tid av två (2) år

  Mötet beslutade att välja Otto Svedenblad (omval), Jan Marceau (omval) och Bo Abrahamsson (Omval) tillsammans med Glenda Ulysses (Nyval) som ordinarie ledamöter.

   

  • 13c kassör för en tid av två (2) år

  Sofie Petterson valdes in som ny kassör 2023

   

  • 13d två ersättare för en tid av ett (1) år

  Mötet beslutade välja Ulf Cleverby (omval) och Anders Hagman som ersättare (Omval).

   

  • 13e två revisorer och en ersättare för en tid av ett (1) år

  Mötet beslutade att som revisor välja Jenny Malmberg (nyval), Mötet besluta att som revisorsersättare välja Anders Gefvert (nyval) och Ann Lagerström (omval).

   

  • 13f erforderligt antal funktionärer

  Mötet valde som materialförvaltare Håkan Pettersson.

  Mötet kunde inte välja en rotesamordnare, så Jan Marceau och Per Johannisson föreslås fortsätta med detta uppdrag

   

  Till Roteombud valdes

  Rote 1 Anita Lundin

  Rote 2 Aina Svensson

  Rote 3 Marcus Holmer

  Rote 4a Thomas Jonasson

  Rote 4b Georg Lundmark

  Rote 5 Ingela Forsberg

  Rote 6a Dejan Gotovac

  Rote 6b Margareta Näslund

  Rote 7 Danielle Bågenholm- Lind

  Rote 8 Tommy Falk

  Rote 9 Bo Hagelin

  Rote 10 Inger Marceau

  Rote 11 Dennis Skoogh

  Rote 12 Per Johannisson

  Rote 13 Martine Prinselaar

  Rote 14 Satu Goldbech

  Rote 17 Ray Martinsson

  Rote 21 Johnny Wallin

  Rote 15–20, 22–25 Bo Abrahamsson

   

  • 13g erforderligt antal ledamöter i valberedning för en tid av ett (1) år

  Årsmötet valde Magnus Dahlborg tillsammans med Danielle Bågenholm-Lind att ingå i valberedningen.

   

  • 14 Övriga ärenden

   

  • 14a Vad händer med Framtid Ösmo 2030

  Otto Svedenblad föredrog nu kända planer

  • 14b Julmarknad 2024

  Förbättring av julmarknadens teman (Julstämning)

   

   

  • 14d Hedersmedlem

  Otto Svedenblad presenterade föreningen 19:e hedersmedlem; Pelle Johannisson

   

  • 14e Betalningsrutiner

  Under 2024 ska övergång till ett ekonomisystem och till ett bokföringssystem ske. Det innebär att medlemmar inte kommer att betala till postgiro längre utan till föreningens bankgiro

   

  • 14f Stöd till Ösmo Fotboll

  Ösmo Fotboll kommer under året att erbjuda lättare sysslor som gräsklippning för att förstärka lagkassor och därmed stärka ungdomsidrotten

   

  • 15 Avslutning

  Göran Bergander avslutade årsmötet och tackade de närvarande för visat intresse.

   

   

   

   

   

   

  Vid protokollet: Glenda Ulysses

   

   

   

  Mötesordförande: Göran Bergander

   

   

  Justeras:                                                    Justeras:

  Olof Jönson                                              Dennis Skoogh

  -------------                                                  ------------